DRAMATICKÁ VÝCHOVA

 

Vzdělávací obsah

1. stupeň

 

Očekávané výstupy - 1.období

žák:

Očekávané výstupy - 2.období

žák:

Učivo

Základní předpoklady dramatického jednání

 • psychosomatické dovednosti - práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace

 • herní dovednosti - vstup do role, jevištní postava

 • sociálně komunikační dovednosti - spolupráce, komunikace v běžných životních situacích, v herních situacích a v situacích skupinové inscenační tvorby a její prezentace, reflexe a hodnocení

Proces dramatické a inscenační tvorby

 • náměty a témata v dramatických situacích - jejich nalézání a vyjadřování

 • typová postava - směřování k její hlubší charakteristice; činoherní i loutkářské prostředky

 • dramatická situace, příběh - řazení situací v časové následnosti

 • inscenační prostředky a postupy - jevištní tvar na základě improvizované situace a minipříběhu; přednes

 • komunikace s divákem - prezentace, sebereflexe

Recepce a reflexe dramatického umění

 • základní stavební prvky dramatu - situace, postava, konflikt

 • současná dramatická umění a média - divadelní, filmová, televizní, rozhlasová a multimediální tvorba

 • základní divadelní druhy -činohra, zpěvohra, loutkové divadlo

 

2. stupeň

Očekávané výstupy

žák:

Učivo

Základní předpoklady dramatického jednání

 • psychosomatické dovednosti - práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace, psychofyzické jednání

 • herní dovednosti - vstup do role, jevištní postava; strukturace herní a jevištní situace

 • sociálně komunikační dovednosti - komunikace v běžných životních situacích, v herních situacích a v situacích skupinové inscenační tvorby a její prezentace, reflexe a hodnocení, organizace tvůrčí skupinové práce

Proces dramatické a inscenační tvorby

 • náměty a témata v dramatických situacích - jejich nalézání a vyjadřování

 • práce na postavě - charakter, motivace, vztahy

 • konflikt jako základ dramatické situace - řešení konfliktu jednáním postav

 • dramatická situace, příběh - řazení situací v časové a příčinné následnosti, dramatizace literární předlohy

 • inscenační tvorba - dramaturgie, režie, herecká práce, scénografie, scénická hudba a zvuk

 • komunikace s divákem - prezentace, sebereflexe

Recepce a reflexe dramatického umění

 • základní stavební prvky dramatu - situace, postava, konflikt, téma, vrchol, gradace

 • základní dramatické žánry- komedie, tragedie, drama

 • základní divadelní druhy - opera, opereta, muzikál, činohra, loutkové divadlo

 • současná dramatická umění a média - divadelní, filmová, televizní, rozhlasová a multimediální tvorba

 • vybrané etapy a typy světového a českého divadla

 • výrazné osobnosti české a světové dramatické tvorby

 

    24. 10. 2003

 

Na tvorbě dokumentu se podíleli: MARKÉTA PASTOROVÁ (VÚP, Praha), SILVA MACKOVÁ (ateliér dramatické výchovy DiFA JAMU, Brno), IRINA ULRYCHOVÁ (katedra výchovné dramatiky DAMU, Praha), JAROSLAV PROVAZNÍK (katedra výchovné dramatiky DAMU, Praha), RADEK MARUŠÁK (katedra primární pedagogiky PedF UK, Praha a katedra výchovné dramatiky DAMU, Praha), JAKUB HULÁK (Centrum dětských aktivit, ARTAMA, Praha), JAN KARAFFA (katedra primárního a alternativního vzdělávání PedF OU, Ostrava), KAREL VOSTÁREK (katedra výchovné dramatiky DAMU, Praha), JANA HRUBÁ (ateliér dramatické výchovy DiFA JAMU, Brno), MARIE PAVLOVSKÁ (katedra pedagogiky PedF MU, Brno) a další