DRAMATICKÝ OBOR

Charakteristika

Dramatický obor vede žáky k porozumění dramatickému umění ve všech jeho tradičních i současných formách (divadlo, rozhlas, film, televize, počítačová tvorba) a k uvědomělému ovládání všech výrazových prostředků dramatického umění, zejména hlasu a těla jako základních prostředků komunikace a dramatického výrazu.
Dramatický obor se zaměřuje na oblast inscenační tvorby ve všech jejích složkách a seznamuje žáky s tvůrčím procesem od volby tématu a námětu přes vytváření dramaturgicko režijní koncepce včetně scénografického pojetí a scénické hudby až k výstavbě jednotlivých situací a tvorbě postav. V oblasti recepce a reflexe dramatického umění jsou žáci seznamováni s klíčovými etapami ve vývoji
divadla a se současnými druhy a žánry dramatického umění. Recepce a reflexe je úzce spojena s inscenační praxí.

Doplňující vzdělávací obor přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k

Vzdělávací obsah

DRAMATICKÁ A INSCENAČNÍ TVORBA

Očekávané výstupy

žák

Učivo

Obsahem výuky je experimentování v rámci herních situací (schopnost dramaticky jednat
v herní situaci a přijaté herní roli nebo postavů) a tvorba jevištních situací a postav. Žák rozvíjí systematicky hlas a tělo jako prostředky komunikace i jako prostředky dramatického výrazu.
Seznamuje se se všemi složkami tvorby inscenace (dramaturgie, režie, scénografie, scénický zvuk
a hudba, světlo) a využívá je ve vlastní inscenační tvorbě. Herecká tvorba je pojímána jako součást
inscenační tvorby, jako způsob komunikace s diváky a jako prostředek k rozvíjení osobních
komunikačních dovedností.

téma a námět
východisko pro dramatické jednání, práce s dramatickým textem, dramatizace literární předlohy,
tvorba autorského textu
situace
dramatická situace, herní a jevištní situace, jednání v situaci a jeho směřování, ohnisko situace
postava
dramatická postava, herní a jevištní postava, herecká postava, složky herecké postavy (role, hra
a individualita)
konflikt
typy konfliktů, dramatický konflikt, způsoby řešení konfliktu, funkce konfliktu v dramatickém tvaru
děj a fabule
dramatický děj a fabule, montážní princip

DRAMATICKÉ UMĚNÍ

Očekávané výstupy

žák

Učivo

Obsahem výuky je vytváření aktivního vztahu k dramatickému umění. Žák se seznamuje
s funkcí a postavením divadla v různých historických etapách s důrazem na umění od konce
19. století do současnosti a na současné druhy dramatického umění (rozhlas, film, televize, video).
Vlastním experimentováním s dramatickými díly objevuje specifiku divadelního jazyka. Rozlišuje
základní dramatické druhy a žánry v souvislosti s charakteristickými výrazovými dramatickými
prostředky, které využívají. Chápe principy divadelní komunikace z pozice tvůrce i diváka.

zrození divadla
divadlo a rituál - hudba, pohyb a tanec jako komunikační prostředek magické síly; vznik mýtu;
estetizace rituálu - divadelní prvky v rituálu; divadlo a epos - dramatické prvky ve vyprávění
divadlo a maska
funkce masky v divadle; antické divadlo - tragédie a komedie; commedia dell'arte - herecké typy
předloha divadelní inscenace
téma, námět, dramatický text; libreto, scénář; příběh; výstavba dramatického textu - Aristoteles
divadlo jako komunikace
epika jako zpráva o situaci versus drama jako obraz (zobrazení) situace; vnější a vnitřní komunikační
kanál (komunikace herec a divák, komunikace mezi postavami mezi sebou)
vyjadřovací a komunikační prostředky divadla
verbální a nonverbální prostředky; herec; výtvarné prostředky (scénografie, světlo); scénická hudba
a zvuk; režie jako hlavní integrační složka v moderním divadle
divadlo a jazyk
jazyková stylizace - dramatický verš a jeho funkce; alžbětinské divadlo - Shakespeare; klasicismus
divadelní prostor
amfiteátr, aréna (antické divadlo, moderní divadlo); jeviště commedia dell´arte, alžbětinská scéna
(renesance); kukátkový divadelní prostor - iluzívnost (baroko); otevřené jeviště; ulice jako jeviště
(pouliční divadlo, performance)
mimoevropské divadelní kultury (Asie, Afrika, Amerika)
odlišné prvky stylizace, tendence k silnému důrazu na výtvarné a pohybové složky divadla
divadlo a epika
epizace dramatu (montáž, zcizování - Brecht)
reforma divadla
"zdivadelňování" divadla - vizualizace; oslabení významu dramatického textu jako hlavní složky
divadelní inscenace - posilování tendence mimojazykového sdělování; Artaud, Living Theatre,
Grotowski, Brook, Boal, Lecoq, multikulturalita divadla - míšení a prolínaní vlivu různých kultur
v divadelních artefaktech
hudební divadlo
opera; balet; hra se zpěvy, opereta; muzikál
divadlo "bez herce"
loutkové divadlo, stínové divadlo, černé divadlo
film a televize
divadlo versus film a televize; divadlo ve filmu a televizi, specifika filmové a televizní komunikace;
filmový jazyk (střih, montáž); televize jako sdělovací médium versus televize jako um_ní a zábava
mediální umění
technika jako prostředek uměleckého vyjadřování; audiovizuální projekty, internet

Srpen 2003

Na tvorbě dokumentu se podíleli VÁCLAV CEJPEK, JANA HRUBÁ, SILVA MACKOVÁ, JIŘÍ PELÁN, PETRA SVOZILOVÁ, JOSEF VALENTA a další

(Text pro 1. pracovní verzi Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání, zařazený do části E 2 - Doplňující vzdělávací obory vedle Deskriptivní geometrie a Latinského jazyka)

Viz http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=10