TVOŘIVÁ DRAMATIKA

Časopis o dramatické výchově, literatuře a divadle pro děti a mládež

Vydává NIPOS-pracoviště ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU

ISSN 1211-8001
Registrační značka: MK ČR 6628

Vedoucí redaktor: Jaroslav Provazník
Redaktoři: Gabriela Zelená Sittová, Luděk Korbel

Redakční rada:
doc. Marek Bečka, Divadelní fakulta, AMU, Praha
PhDr. Hana Cisovská, Ph.D., Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Roman Černík, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita, Plzeň
Eva Davidová, Ph.D., Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická, Brno
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D., Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Eva Gažáková, Ph.D., Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita, Plzeň
prof. Janinka Greenwood, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand
Anna Hrnečková, ARTAMA, NIPOS, Praha
Jakub Hulák, ARTAMA, NIPOS, Praha
Magda Ada Johnová, Základní umělecká škola Iši Krejčího, Olomouc
Irena Konývková, Základní umělecká škola, Ostrov
PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
prof. Eva Machková, Divadelní fakulta, AMU, Praha
doc. Radek Marušák, Divadelní fakulta, AMU, a Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
prof. Jaroslav Provazník, ARTAMA, NIPOS, Praha, a Divadelní fakulta, AMU, Praha
Veronika Rodová, Ph.D., Pedagogická fakulta MU, Brno
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita, Plzeň
Dominika Špalková, Divadlo DRAK Hradec Králové
doc. Irina Ulrychová, Základní umělecká škola Brandýs nad Labem
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, a Divadelní fakulta, AMU, Praha
Gabriela Zelená Sittová, ARTAMA, NIPOS, Praha, a Divadelní fakulta, AMU, Praha

Grafická úprava a sazba: Radek Pokorný

Adresa redakce:
NIPOS-ARTAMA
P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5
120 21 Praha 2
tel. 221 507 967-9 nebo 234 244 280, fax: 234 244 281
e-mail: jaroslav.provaznikdrama.cz a stddrama.cz

Cena jednoho čísla: 80,- Kč
Cena celoročního předplatného: 240,- Kč


TVOŘIVÁ DRAMATIKA je jediný odborný časopis v ČR zaměřený na všechny oblasti dramatické výchovy

- na dramatickou výchovu jako samostatný předmět i na dramatickovýchovné metody aplikované v jiných předmětech (český jazyk a literatura, prvouka/vlastivěda, dějepis, občanská výchova, cizí jazyk...) na základních a středních školách,

- na dramatickou výchovu v mateřské škole,

- na divadlo hrané dětmi a dětský přednes,

- na dramatickou výchovu na vysokých školách uměleckého a pedagogického směru,

- na dramatickou a jinou tvořivou hru s handicapovanými,

- na teorii, didaktiku a historii oboru

- a také na literaturu, divadlo a další umění pro děti a mládež.

Pokyny pro autory
Redakce přijímá příspěvky (stati, výzkumná sdělení, přehledové studie, diskusní příspěvky, informace z praxe, zprávy a recenze) věnované výzkumu a reflexi všech oblastí dramatické výchovy a také umění pro děti a mládež, zejména divadla a literatury.
Rukopisy, vytvořené v editoru MS Word, lze zasílat v elektronické podobě na adresu redakce e-mailem, případně poštou na disketě. V průvodním dopise je třeba uvést pracoviště a úplnou kontaktní adresu včetně e-mailového spojení autora. Text je třeba psát průběžně, řádky nezarovnávat. Klávesu ENTER používejte pouze na konci odstavce.
Zařazení textu do jednotlivých rubrik je v kompetenci redakce. Tištěné texty jsou se souhlasem autora redakčně upravovány. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací a nehonoruje.
Texty přijaté k tisku jsou publikovány na stránkách časopisu Tvořivá dramatika a posléze také elektronicky v archivu na webu www.drama.cz/periodika. Souhlas s pozdějším elektronickým zpřístupněním článků dávají autoři už samotným nabídnutím textu redakci Tvořivé dramatiky.
Redakce přijímá rukopisy s bibliografickou úpravou, která je ve shodě se systémem uvádění citací, odkazů a literatury časopisu Tvořivá dramatika, vycházející z bibliografické normy ČSN ISO 690 (01 0197).
Číslované poznámky jsou pouze předmětné, tj. vysvětlují, komentují nebo doplňují text. Sekundární literatura je citována přímo v textu. Její kompletní soupis je uveden ve zvláštním oddíle LITERATURA za textem.

Obsah všech dosud vydaných čísel Tvořivé dramatiky

Odborné publikace, učebnice a časopisy recenzované v TD

Beletrie recenzovaná v TD

Máte-li zájem odebírat Tvořivou dramatiku, vyplňte a odešlete objednávku,

nebo napište na adresu:
Redakce Tvořivé dramatiky
NIPOS-ARTAMA
P. O. Box 12 / Fügnerovo nám. 5
120 21  Praha 2

nebo pošlete e-mail na adresu stddrama.cz