DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE 2011

17. celostátní dílna dramatické výchovy

Jičín 15.–21. září 2011

FOTOGALERIE Z PŘEHLÍDKY

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín
Spolupráce: NIPOS-ARTAMA a město Jičín

Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží - ať už působí na prvním nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách. Dílna zohledňuje také aktuální potřeby učitelů a ředitelů základních, ale také středních škol pracovat na školních vzdělávacích programech. Dílna v roce 2011 nabídla tyto třídy:

1. Dramatická výchova jako klíč ke klíčovým kompetencím - její možnosti  v osnovách základní školy

Lektor: FRANTIŠEK OPLATEK, učitel Základní školy v Bechyni, vedoucí dětských divadelních souborů.

- Dramatická výchova a její zakotvení v Rámcovém vzdělávacím programu.
- Dramatická výchova jako samostatný předmět, dram. výchova jako zájmový útvar.
- Metody a techniky dramatické výchovy ve výuce různých předmětů (literatura, dějepis, výchova k občanství, výtvarná a hudební výchova).
- Samostatným celkem bude využití dramatické výchovy v rozvoji čtenářských dovedností.
Každý den semináře bude věnován jednomu učebnímu předmětu v určitém ročníku základní školy. Účastníci se seznámí s možnostmi, jaké poskytuje dramatická výchova při jeho výuce, a budou se podílet na sestavení lekcí.

2. Slovo a inspirace - dílna tvůrčího psaní pro začínající spisovatele i pokročilé učitele

Lektoři: EVA BRHELOVÁ, pedagog ateliéru Divadlo a výchova Divadelní fakulty JAMU, Brno, a ZBYNĚK FIŠER, pedagog Ústavu české literatury Filozofické fakulty MU, Brno.

Účastníci si vyzkouší rozmanité techniky a cvičení z oblasti tvůrčího psaní (techniky hledání témat, odblokování, plánování a upravování textu, metody rozvíjení imaginace ad.). Impulzy pro tvorbu textu budeme objevovat v oblasti literatury, divadla, hry, výtvarného umění, ve skupinové i individuální práci. Při tvorbě vlastního textu budou účastníci vycházet z různých inspiračních zdrojů (náhoda, smyslové vjemy, osobní zážitky, výtvarné činnosti apod.). Podstatnou roli bude hrát genius loci starobylého města a jeho okolí. Zaměříme se na tvorbu a zpracování epických i lyrických textů. Budeme prozkoumávat vztah mezi slovem, zvukem, obrazem a pohybem při utváření textů. Cílem práce v dílně bude rozvíjení tvůrčího slovesného potenciálu, imaginace a tvůrčího myšlení účastníků. Tvůrčí psaní je cestou k sebepoznání a sebevyjádření pisatele, cestou k rozvoji empatie a kooperace. Nedílnou součástí proto bude rozvoj schopnosti formulovat vlastní myšlenky, pocity, představy a názory i schopnosti sebereflexe v tvůrčím procesu. Při skupinové reflexi vytvořených textů si účastníci uvědomí možnosti didaktického využití realizovaných činností při práci s dětmi a mládeží, ať již půjde o estetickou, mediální, dramatickou či široce pojatou sociální výchovu, nebo o rozvíjení studijních, komunikačních a abreaktivních dovedností. Výstupem dílny v Jičíně může být soubor kratších literárních textů různých žánrů.

3. Tělo a emoce

Lektor: MARTIN SEDLÁČEK, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU.

Seminář je laděn sebezkušenostně. Účastníci budou mít možnost zkoumat emoce a jejich tělové manifestace. Zároveň si seminář klade za cíl skrze sebezkušenost poskytnout účastníkům nástroje na to jak pracovat s emocemi v lekcích dramatické výchovy. Z témat, na něž se zaměříme: Člověk tvor bio-psycho-sociální: determinanty osobnosti. - Emoce a teorie emocí: emoce v dramatické výchově. - Agrese, vztek, a co když vidíme rudě. Smutek a slzy. Prožívaní těla, stud a hledání vlastní síly.

4 - Hlasová a mluvní technika, základy rétoriky

Lektorka: LUCIE ŠVÁBOVÁ, pedagog dramatické výchovy na Gymnáziu Jana Keplera, Praha 6, a učitelka LDO ZUŠ Na Popelce, Praha 5.

Seminář povede ve své první části cestou praktického zkoušení k nalezení volného, přirozeného a zdravě tvořeného hlasu. Společně projdeme několika na sobě závislými a propojenými body. Velká část bude věnována správnému držení těla a jeho „vyladění“ do aktivního uvolněného stavu, který je podmínkou pro volný vznik hlasu. Ukážeme si jak pracovat s dechem a dechovou oporou, posadíme a rozezníme hlas v rezonančních dutinách, vyzkoušíme si jak technicky správně zvládnout sílu hlasu, aniž bychom ničili své hlasivky (hlasové forte), seznámíme se s principy artikulace a řekneme si o zásadách hlasové hygieny. Techniky a cvičení budou voleny pro konkrétní potřeby účastníků dílny a s ohledem na využití při práci s dětmi. Ve druhé části semináře se budeme zabývat více rétorickými dovednostmi, principy verbální a nonverbální komunikace, komunikačními situacemi, prostředím a okolnostmi komunikace, vzájemnými rolemi. Pracovat budeme s původními i autorskými texty v rámci praktického zkoušení řečnických dovedností. Metodami improvizací a relaxačních cvičení se pokusíme cíleně eliminovat hlasového a mluvního nepřítele trému.

Součástí celostátní dílny v Jičíně je - jako už tradičně - přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskuteční v sobotu 17. září 2011.

RECITÁTOŘI

Marie Matějková (Kolín, příprava: Martina Matějková) II. kategorie
Miloš Macourek: Meloun

Kateřina Maříková (Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov, příprava: Václava Makovcová a Jana Barnová) II. kategorie
Ilja Hurník: Škola v nebi

Matěj Velička (ZUŠ Ostrov, příprava: Lucie Veličková) II. kategorie
Zbyněk Malinský: Popelnice

Jaroslav Rác (ZUŠ Děčín, příprava: Alena Pavlíková) IV. kategorie
Miroslav Holub: Kočka
Jiří Suchý: Červ a mravenec

Adam Langer (ZUŠ Žerotín, Olomouc, příprava: Ivana Němečková) IV. kategorie
Edgar Dutka: Holubice míru
Woody Allen: Odmítnutí

SOUBORY, INSCENACE

DDS ZŠ Rousínov (ved. Michaela Kyjovská)
Pátá hlava
Pohádkovou prózu Miloše Macourka Sedmá hlava z knihy Láska a dělové koule upravila Michaela Kyjovská
Režie: Michaela Kyjovská
Premiéra: 2. dubna 2011

Studio Šrámkova domu v Sobotce (ved. Lada Blažejová)
Kdo to tady...
Bajky z knihy Vivian French (podle Ezopa): Aesop's Funky Fables (Hamilton, London 1997) přeložila a zdramatizovala Lada Blažejová
Režie: Lada Blažejová
Premiéra: duben 2011

DDS Bechyně (ved. František Oplatek)
Upomínka na celý život
Povídku z knihy Mikulášovy patálie Reného Goscinnyho v překladu Tamary Sýkorové zdramatizoval František Oplatek
Režie: František Oplatek
Premiéra: 1. dubna 2011

Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov (ved. Václava Makovcová a Jana Barnová)
Šel jsem jednou z Kordoby
Pohádky Vladislava Stanovského a Jana Vladislava O nevěstě, která moc přemýšlela, O tom, jak poplatil chudý Giufa dluhy z knihy První strom pohádek z celého světa a O cestě z Kordoby do Santa Fé a O mouše, co spadla do krajáče mléka z knihy Druhý strom pohádek z celého světa zdramatizovaly Václava Makovcová a Jana Barnová
Premiéra: 15. května 2010

Pampalin, ZUŠ Turnov (ved. Alena Tomášová)
Když nemůžu spát
Autorské představení souboru
Režie: Alena Tomášová
Premiéra: 10. března 2011

Roztočená Vrtule, Slaný (ved. Kateřina Oplatková Rezková)
Anděl nepřišel?
S využitím textu Leo Pavláta napsala Kateřina Oplatková Rezková
Režie: Kateřina Oplatková Rezková
Premiéra: 25. března 2011

FOTOGALERIE Z PŘEHLÍDKY

PROGRAM DÍLNY