DÍTĚ MEZI VÝCHOVOU A UMĚNÍM
DÍTĚ MEZI
VÝCHOVOU A UMĚNÍM
DÍTĚ MEZI VÝCHOVOU A UMĚNÍM
DÍTĚ MEZI VÝCHOVOU
A UMĚNÍM
DÍTĚ MEZI VÝCHOVOU A
UMĚNÍM

DRAMATICKÁ VÝCHOVA NA PŘELOMU TISÍCILETÍ

přehlídka dětského a mladého divadla
konference o dramatické výchově

Praha 4. - 6. října 2007

pořadatelé
katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty AMU, Praha
Sdružení pro tvořivou dramatiku

spolupráce
ARTAMA (NIPOS) Praha, ateliér dramatické výchovy JAMU Brno,
Centrum tvořivé dramatiky Praha, české národní centrum ASSITEJ

místo konání
Divadelní fakulta Akademie múzických umění, Praha

přehlídka a konference se konala s finanční podporou a díky laskavému přispění
Ministerstva kultury a Magistrátu hlavního města Prahy

Sedm let po první přehlídce a konferenci, kterou uspořádala v Praze v roce 2000 katedra výchovné dramatiky DAMU pod názvem Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa se v říjnu 2007 uskutečnila druhá podobně koncipovaná akce, tentokrát zaměřená zejména na to, jakým vývojem a jakými proměnami prošla česká dramatická výchova v posledních dvou desetiletích, jaké jsou (nebo mohou být) vztahy mezi dramatickou výchovou a uměním, jakými cestami se ubíralo divadlo hrané dětmi a jak se proměňovaly metody a styly dramatickovýchovné práce v posledních letech a jaké bylo směřování výuky oboru na vysokých školách a jak (a zda) tato výuka ovlivnila dramatickou výchovu v praxi...

Třídenní pražské setkání Dítě mezi výchovou a uměním se konalo u příležitosti 15. výročí založení katedry výchovné dramatiky DAMU a mělo  dvě části - přehlídku dětských a mladých souborů, otevřenou odborníkům i veřejnosti, a konferenci s mezinárodní účastí.

KONFERENCE O DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ

DÍTĚ NA JEVIŠTI

Dětské a mladé divadlo a přednes v posledních patnácti letech

moderátoři:
Jiřina Lhotská, LDO ZUŠ Strakonice
František Zborník, NIPOS

VSTUPNÍ REFERÁTY

Luděk Richter

Divadlo hrané dětmi v posledních patnácti letech

prof. dr. Josef Kovalčuk

Divadlo a dramatická výchova

doc. Irina Ulrychová

Příběh s dětským hrdinou v současném dětském divadle.

PŘÍSPĚVKY

Dominika Špalková

Hodnocení herecké složky na celostátních přehlídkách dětského a studentského divadla

Ema Zámečníková

Otazníky kolem recitace, zejména dětské

Tereza Čechová, Tereza Vyvijalová a Berit Hönigová

Dát prostoru ústa - komunikace s prostorem, prostor jako partner při tvorbě Site Specific Performance

DÍTĚ VE TŘÍDĚ

Cesty a proměny dramatickovýchovné práce v posledních patnácti letech

moderátoři
Irina Ulrychová, KVD DAMU a LDO ZUŠ Brandýs n. L.
Roman Černík, katedra pedagogiky FP ZČU, Plzeň

VSTUPNÍ REFERÁTY

Roman Černík

Od těkání k oboru, od mnoha radostí k trojjediné profesionalitě
aneb Od dětské hry, přes emocionální sebezpyt s pantomimickou scénkou ke strukturovanému dramatu a dramatické tvorbě s dětmi a mládeží

Radek Marušák

Některé aspekty pojetí lekce jako jednotky procesuální

doc. dr. Josef Valenta

Dramatická výchova a další eto-edukační systémy

PŘÍSPĚVKY

Veronika Rodriguezová

Přechodná známost nebo trvalý vztah?
Využití metod DV při výuce dějepisu
(osmileté zkušenosti z výukových programů)

Tomáš Doležal

Školní vzdělávací program pro vaši školu
- projekt podpořený MŠMT a financovaný z ESF EU

Jana Jevická, KAMILA KOSTŘICOVÁ

Exkurze do dějin světového divadla - od antiky po 2. polovinu 20. století
- cesta od teoretických znalostí k tvořivé práci
- O projektu pro žáky ZŠ Heyrovského v Brně

Alena Palarčíková, Magda Veselá

Strukturované drama v primární prevenci

Michal Procházka, Miloš Maxa

Občanské sdružení Augusto - projekt Výchova k diváctví

Marie Pavlovská

Kompetence učitele DV

Lenka Remsová

Specializace DV v oboru sociální pedagogiky na PdF MU

PEDAGOG MEZI VÝCHOVOU A UMĚNÍM

Kompetence učitele dramatické výchovy se zřetelem k přípravě pedagogů na vysokých školách

moderátoři
Silva Macková, ateliér dramatické výchovy JAMU, Brno
Josef Valenta, katedra výchovné dramatiky DAMU a katedra pedagogiky FF UK, Praha

VSTUPNÍ REFERÁTY

doc. Eva Machková

Dramatická výchova jako obor vysokoškolského studia

PŘÍSPĚVKY

doc. dr. Hana Kasíková

Učitel DV - výzkumník?

Anna Tomková, Radek Marušák

Inovace praxe dramatické výchovy ve specializačním studiu učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě UK v Praze

Tomáš Doležal

Kompetence studenta specializace DV na Pedagogické fakultě MU v Brně

Roman Černík

Příprava učitele dramatické výchovy se zaměřením na rozvoj místní komunity.
Reflexe zkušeností desetileté práce ateliéru dramatické výchovy při katedře pedagogiky Západočeské univerzity v Plzni

Žaneta Káňová

Výchova k diváctví jako součást přípravy budoucího pedagoga v oboru učitelství pro 1. st. ZŠ

Jana Andrejsková

Cesty a proměny maturitní zkoušky z DV na pedagogické škole.
Maturita na zámku

Eva Ochrymčuková

Pokus o nový přístup ve vedení hodin rétoriky a prezentace na Univerzitě T. Bati ve Zlíně

PŘEHLÍDKA

Čtvrtek 4. října - 10.00 a 16.00 hodin (divadlo DISK)

Bubliny, Dramatická školička Svitavy (ved. Jana Mandlová)

HAVĚŤ VŠELIJAKÁ

Emanuel Frynta, Ivo Štuka, Pavel Šrut, Jindřich Balík, Ludvík Středa, Jiří Slíva - Jana Mandlová, Michal Kadlec: 

DLS Terka, LDO ZUŠ Žamberk (ved. Olga Strnadová)

1 X 3 POHÁDKY

František Hrubín

DDS Temperka, ZUŠ Třinec (ved. Marcela Kovaříková)

SOVÁK A MICINKA

Edward Lear

LDO ZUŠ Hlučín (ved. Lenka Jaborská)

CHLAP, DĚD, VNUK, PES A HROB

Jan Werich - Lenka Jaborská

HOP-HOP, ZUŠ Ostrov (ved. Irena Konývková)

BYLO NÁS PĚT

Karel Poláček - Irena Konývková

20.00 hodin (divadlo DISK):

Divadlo Dagmar, Karlovy Vary (ved. Hana Franková)

KDYBY BYLO NEBE…

Scénická montáž z knihy Fanii Fénelonové Dívčí orchestr, svědectví z koncentračního tábora v Osvětimi-Birkenau

Pátek 5. října - 10.00 a 16.00 hodin (divadlo DISK):

KUK!, LDO ZUŠ Biskupská, Praha 1 (ved. Ivana Sobková)

NĚMÝ FILM

Ivana Sobková a soubor

LDO ZUŠ Jindřichův Hradec (ved. Zuzana Jirsová)

PŘÍBĚHY

Daniil Charms - Zuzana Jirsová a soubor

LDO ZUŠ Vladimíra Ambrose, Prostějov (ved. Hana Kotyzová)

TRAGAČU, TRAGAČU

Pásmo lidové poezie ze sbírky Láska a smrt: Hana Kotyzová

KUK!, LDO ZUŠ Biskupská, Praha 1 (ved. Ivana Sobková)

VÁLKA S MLOKY

Karel Čapek - Pavel Kohout - Ivana Sobková

foto: NoHu