zpět

Tvorba-tvořivost-hra

12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy

Jevišovice 13. - 16. října 2005

FOTOGALERIE z jednotlivých dílen:

HUDEBNÍ VÝCHOVA - DRAMATICKÁ VÝCHOVA
(Lenka Pospíšilová - Jana Machalíková)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - DRAMATICKÁ VÝCHOVA
(Milada Sobková - Veronika Rodriguezová)

POHYBOVÁ VÝCHOVA - DRAMATICKÁ VÝCHOVA
(Anna Caunerová - Radek Marušák)

LITERÁRNÍ VÝCHOVA - DRAMATICKÁ VÝCHOVA
(Alena Palarčíková)

JEVIŠOVICE - ZÁMEK A OKOLÍ

 

Zámek Jevišovice

Pořadatel: NIPOS-ARTAMA
Spolupořadatel: Sdružení pro tvořivou dramatiku Praha a Moravské zemské muzeum Brno
Spolupráce: katedra výchovné dramatiky DAMU, Praha, ZŠ Jevišovice

 

Každoroční tvůrčí dílna, která je svou koncepcí a zaměřením ojedinělá, je určená vedoucím souborů a skupin všech typů: dramatických, literárních, recitačních, výtvarných, hudebních (včetně dětských pěveckých sborů), pohybových a tanečních, ale i pedagogům různých typů škol - mateřských, základních a středních a také pedagogům a studentům vysokých škol pedagogického i uměleckého směru, učitelům ZUŠ, vychovatelům školních družin a klubů, pracovníkům center volného času a domů dětí a mládeže, a všem ostatních, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podněty.

Smyslem této celostátní dílny, která se koná už od roku 1993, je společně hledat při praktických činnostech styčné body mezi různými oblastmi tvořivé hry s dětmi a mládeží a možnosti jejich propojování i doplňování, ale současně i hledání specifik jednotlivých oborů.

Dílna tak může být inspiraci jednak pro ty učitele, kteří by rádi začlenili dramatickou výchovu nebo její metody do školního vzdělávacího programu, ale zejména těm, kteří promýšlejí vazby mezi předměty, respektive obory vzdělávací oblasti Umění a kultura v RVP pro základní vzdělávání a RVP pro gymnaziální vzdělávání.

Jednotlivé třídy na celostátní dílně vedli v tomto roce opět zkušení odborníci z celé republiky. Skupiny byly vedeny zpravidla dvěma lektory - lektorem dramatické výchovy a lektorem dalšího oboru. Výjimkou byla třída zaměřená na literární a dramatickou výchovu - lektorka Hana Švejdová se ze zdravotních důvodů nemohla dílny zúčastnit.

Lektorské tandemy:

 • Třída zaměřená na literární a dramatickou výchovu:
  Alena PALARČÍKOVÁ (ZUŠ Žerotín, Olomouc).

 • Třída zaměřená na hudební a dramatickou výchovu:
  Lenka POSPÍŠILOVÁ (ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy, Praha 9)
  Jana MACHALÍKOVÁ (DDM Přemyšlenská, Praha 8)

 • Třída zaměřená na výtvarnou a dramatickou výchovu:
  Milada SOBKOVÁ (DDM Šumperk)
  Veronika RODRIGUEZOVÁ (CVČ Ulita - pobočka DDM Kyjevská, Brno)

 • Třída zaměřená na pohybovou a dramatickou výchovu:
  Anna CAUNEROVÁ (tanečnice a pedagog pohybové výchovy, Bratislava, spolupracovnice Centra dětských aktivit v ARTAMĚ)
  Radek MARUŠÁK (katedra výchovné dramatiky DAMU, katedra primární pedagogiky PedF UK a LDO ZUŠ Praha 6)

Zvláštností této celostátní dílny je to, že se každý rok koná v jiném místě Čech nebo Moravy. Místo konání se pak stává tematickým východiskem pro dílnu a její námět. Při jeho volbě je většinou důležitá už lokalita sama. Roli často hrají vzhled, dispozice a atmosféra objektů a míst (v předchozích dílnách to byly např. středověké opevnění města Polička, hrad Sloup vytesaný do skály, románsko-gotická bazilika v Třebíči, renesanční město Telč) nebo okolní krajina (rybník Vajgar v Jindřichově Hradci, Polná se zbytky tvrze, ghetta a židovského hřbitova a nedalekým lomem). Každé místo v sobě nese i stopy událostí a příběhů, jež se v něm nebo kolem něj mohly odehrát nebo skutečně odehrály (útržek nočního rozhovoru fiktivních postav v okně litomyšlského renesančního zámku; pověst o uřezaných uších křesťanů, které po tatarském obléhání zůstaly u Štramberka) a také stopy historických nebo fiktivních postav, které pro nás mohou, jsme-li k místu dostatečně vnímaví, ožít (Vítek z Prčice, který před hradbami Jindřichova Hradce rozdělil vítkovské panství mezi svých pět synů). Námět dílny je tedy lektory a organizátory volen vždy tak, aby byl dostatečně motivující a inspirující, aby dával možnost různých úhlů pohledu a zpracování a v ideálním případě aby v sobě nesl i metaforu, kouzlo nebo tajemství, které by dokázalo účastníkům zprostředkovat zážitek výjimečnosti. Jinak tomu nebylo ani letos v Jevišovicích na jižní Moravě.

Z ohlasů na předchozí ročníky celostátních dílen Tvorba-tvořivost-hra

"Absolvovala jsem několik seminářů (pokud dobře počítám, tak pět) a nemohu říci ani o jednom, že by mě zklamal nebo dokonce otrávil, že by mi nedal něco nového nebo něčím nepřekvapil… Když už jsme u výběru míst - je vidět velká pečlivost při vybírání. Ať jsme byli na samotě uprostřed lesů nebo v centru města, vždycky mělo místo nebo jeho okolí něco kouzelného, výjimečného, pro co stálo za to tam být a něco se o něm dozvědět…"

"Pro ty, kdo o těchto dílnách slyšeli, a nevědí, zda jet, či nejet, chci říct, že se zde nedozvědí konkrétní rady jak a co ve výuce - což ani není smyslem těchto dílen… Ale mohou sami na sobě zakusit cosi, co je posune blíž k dětem a vstříc tvůrčí atmosféře a taky vstříc toleranci, která vyplývá ze samotného setkávání skupin na závěr, ze setkávání různých pohledů, z toho, že totéž prožíváme a vidíme různě…"

"Jsem toho názoru, že rozhodne-li se někdo jezdit pravidelně na tuto dílnu, měl by si vyzkoušet práci v různých skupinách. Poznává tak různé přístupy práce jednotlivých lektorů, a i když se v principu shodují všichni, různé zaměření skupin je přinejmenším obohacující a objevné."