aktuality

dramatická výchova

Sdružení pro tvořivou dramatiku
vysokoškolské studium
instituce
vzdělávání
přehlídky a dílny
periodika
literatura
osnovy a programy
historie
fórum
odkazy

VYHLEDAT NA DRAMA.CZ

OBCHOD

International Drama/Theatre and Education Association

DENÍK
DĚTSKÉ SCÉNY

web o změnách ve vzdělávání

 

 

 

 

redakce textů

Jaroslav Provazník

Jakub Hulák

 

tvorba a správa stránek
Jakub Hulák

webmasterdrama.cz

 

technické zpracování
Tom Lebr

abusedrama.cz

 

 

© 2003–2024

Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s.

 

SDRUŽENÍ PRO TVOŘIVOU DRAMATIKU, z. s.

Spolek s celostátní působností, který sdružuje více než 800 učitelů všech stupňů a typů škol, studentů středních a vysokých škol pedagogického a uměleckého zaměření, vedoucích dětských a středoškolských divadelních, loutkářských a recitačních souborů a dalších zájemců o dramatickou výchovu nebo některé její oblasti (školní dramatická výchova, divadlo hrané dětmi, loutkové divadlo hrané dětmi, dětský kolektivní nebo sólový přednes, dramatickovýchovné metody užívané v jiných předmětech, při práci s handicapovanými atd.).

Činnost STD

pořádání a organizování vzdělávání v oboru dramatické výchovy, přehlídek a dílen dětského a mladého divadla a přednesu, ediční činnost…

ZPRÁVA O ČINNOSTI STD ZA ROK 2012 (PDF)

ZPRÁVA O ČINNOSTI STD ZA ROK 2013 (PDF)

ZPRÁVA O ČINNOSTI STD ZA ROK 2014 (PDF)

ZPRÁVA O ČINNOSTI STD ZA ROK 2015 (PDF)

ZPRÁVA O ČINNOSTI STD ZA ROK 2016 (PDF)

ZPRÁVA O ČINNOSTI STD ZA ROK 2017 (PDF)

ZPRÁVA O ČINNOSTI STD ZA ROK 2018 (PDF)

ZPRÁVA O ČINNOSTI STD ZA ROK 2019 (PDF)

ZPRÁVA O ČINNOSTI STD ZA ROK 2020 (PDF)

ZPRÁVA O ČINNOSTI STD ZA ROK 2021 (PDF)

ZPRÁVA O ČINNOSTI STD ZA ROK 2022 (PDF)

STD nabízí

 • dlouhodobé kurzy Dramatická výchova pro současnou školu pro učitele a vychovatele všech typů škol a školských zařízení (MŠ, ZŠ, gymnázia, SPgŠ, ZUŠ, centra volného času...), pro studenty VŠ a další zájemce (ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU)

 • pokračovací kurzy zaměřené na různé oblasti dramatické výchovy - práci s příběhem a strukturování dramatické práce, hlasovou výchovu, hereckou výchovu, práci s literaturou v dramatické výchově, dramaturgické dílny atd.

 • příležitostné specializované kurzy (pro ředitele, inspektory...)

 • dlouhodobé kurzy Základy dětského divadla pro vedoucí dětských a středoškolských souborů (ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA)

 • celostátní dílnu školní dramatiky v Jičíně Dramatická výchova ve škole (každoročně v září nebo v říjnu)

 • dílny dramatické výchovy vedené zahraničními odborníky

 • další přehlídky a dílny dětského a mladého divadla a přednesu, např. krajskou přehlídku dětských divadelních souborů hl. města Prahy Otvírání

 • odborné publikace, zejména metodické příručky o dramatické výchově (viz sekci literatura)

STD se podílí

 • na pořádání celostátní přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů a celostátní dílny dětských recitátorů Dětská scéna (každoročně v červnu)

 • na pořádání celostátní dílny a přehlídky středoškolských souborů Nahlížení (každoročně v říjnu)

 • na pořádání celostátní dílny komplexní estetické výchovy Tvorba-tvořivost-hra (každoročně v říjnu)

 • na pořádání Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež Českého střediska Assitej

 • na přípravě a vydávání odborného periodika Tvořivá dramatika a jeho textové přílohy Dětská scéna

STD je členem

 • mezinárodní nevládní organizace IDEA (International Drama/Theatre and Education Association)

 • české sekce mezinárodní nevládní organizace amatérského divadla AITA/IATA (International Amateur Theatre Association)

Základní údaje 

sídlo: Fügnerovo nám. 5, 120 00  Praha 2

telefon: +420 221 507 969

e-mail: std@drama.cz

IČ: 00537071

registrováno MV ČR dne 8. 5. 1990 č. VSP/1-150/90-R

1. ledna 2014 zapsáno do spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 155

Koordinační rada

zvolená v dubnu 2022

Jaroslav Provazník (předseda)
pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha, vedoucí redaktor časopisu Tvořivá dramatika

Jakub Hulák (tajemník)
odborný pracovník pro dětské divadlo, dětský přednes a dramatickou výchovu, NIPOS-ARTAMA, Praha

Hana Cisovská
pedagog katedry sociální pedagogiky PedF Ostravské univerzity

Gabriela Zelená Sittová
vedoucí katedry výchovné dramatiky DAMU, odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA, Praha

Pavel Vágai
pedagog dramatické výchovy, ZUŠ Litoměřice

Revizní skupina

zvolená 8. února 2019

Vlasta Gregorová
učitelka Základní školy Vojnův Městec

Nina Tučková
lektorka dramatické výchovy

Jana Militká

pracovnice knihovny DAMU, Praha

Stanovy STD

Jak se stát členem STD

Členem Sdružení pro tvořivou dramatiku se může stát každý, kdo má zájem o kteroukoliv oblast dramatické výchovy a chce se podílet na jejím rozvíjení. Členství v STD vzniká na základě podání písemné přihlášky, jejím přijetím koordinační radou Sdružení a uhrazením zápisného a ročního příspěvku (viz Stanovy STD).

Zápisné: 100,- Kč 

Roční příspěvek: 300,- Kč

Snížený roční příspěvek: 150,- Kč (důchodci, studenti, matky na mateřské dovolené a přidružení členové)

Číslo účtu: 1923695319/0800

Po přijetí vaší přihlášky vám zašleme další informace.

Výhody řádného členství

 • včasné informace o všech publikacích a akcích, které STD pořádá nebo na jejichž přípravě spolupracuje

 • přednostní zařazování do kurzů, dílen a seminářů, které STD pořádá nebo na nichž se podílí

 • podstatné slevy na kurzovném při akcích, které STD organizuje nebo na nichž se podílí

 • pravidelné zprávy o zahraničních akcích týkajících se dramatické výchovy, o nichž má Sdružení informace, zejména o akcích IDEA

 • právo přispívat do informačních materiálů a na internetové stránky Sdružení

 • právo volit a být volen do orgánů Sdružení

Přidružený člen

 • je informován o publikacích a akcích, které STD pořádá nebo na jejichž přípravě spolupracuje

 • je zpravován o zahraničních akcích v týkajících se dramatické výchovy, o nichž má Sdružení informace, zejména o akcích IDEA

 • má právo přispívat do informačních materiálů a na internetové stránky Sdružení

 • nemá však možnost využívat slev na kurzovném při akcích STD

Z historie STD

Na 9. února 1990 svolalo Koordinační centrum pro dramatickou výchovu při divadelním oddělení ÚKVČ (dnes ARTAMA) do Divadelního ústavu pracovní setkání vedoucích dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů, pedagogů a studentů a dalších zájemců o dramatickou výchovu z celé republiky. Na tomto setkání byl schválen základní programový dokument Schola ludus - Škola hrou, který shrnul dosavadní vývoj a současnou situaci dramatické výchovy u nás a zformuloval, co tento obor našemu školství a celé společnosti nabízí a co ke svému rozvoji potřebuje. Bezprostředním a praktickým důsledkem bylo především rozhodnutí založit organizaci, která by sdružovala všechny, kdo chtějí přispět k rozvíjení dramatické výchovy a v jejím prosazování ve všech resortech, kterých se týká, především ve školství.

Črvrt roku nato bylo Sdružení pro tvořivou dramatiku založeno a ihned na své ustavující valné hromadě - 1. června 1990 - byly zveřejněny konkretizace námětů, návrhů a požadavků tak, jak je připravily pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti dramatické výchovy: pracovní skupina pro strukturu a koncepci školního i mimoškolního vzdělávání učitelů, vedoucích, vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků, pracovní skupina pro dramatickou výchovu v práci s dětmi předškolními a dětmi na 1. stupni základní školy, pracovní skupina pro využití dramatické výchovy jako samostatného předmětu i jako metody výuky v základní škole na 2. stupni na střední škole, pracovní skupina pro dramatickou výchovu v mimoškolní práci v souborech, LŠU (dnes ZUŠ), domech dětí atd. a pracovní skupina pro uplatnění dramatické výchovy ve speciální pedagogice. Vzápětí nato připravilo a vydalo STD nulté číslo odborného časopisu Tvořivá dramatika, který vychází dodnes (od roku 1990 je jeho vydavatelem ARTAMA, hlavním partnerem Sdružení pro tvořivou dramatiku a od roku 1998 přibyla navíc ještě odborná spolupráce katedry výchovné dramatiky DAMU). V říjnu 1990 (1.-5. 10.) uspořádalo STD v Prachaticích první dílnu dramatické výchovy pro vysokoškolské pedagogy pod názvem Tvořivá hra a komunikace (další ročníky se konaly ve Svitavách a později v Praze) a souběžně začalo organizovat první dílny pro studenty pedagogických fakult, které se staly impulzem pro postupné zavádění dramatické výchovy do učebních plánů na některých pedagogických fakultách. Na počátku 90. let, když zanikla síť krajských a okresních kulturních zařízení, která do té doby zajišťovala veškerá postupová kola pro dětské divadelní soubory na národní přehlídku a vytvářela tak prostor pro jejich setkávání, pomohlo Centru dětských aktivit v IPOS-ARTAMA Sdružení pro tvořivou dramatiku - díky svému zázemí po celé republice - vytvořit, respektive obnovit nezbytný systém regionálních přehlídek dětského divadla. Brzy po svém založení navázalo STD kontakty se zahraničními, především britskými učiteli dramatické výchovy a začalo je zvát jako lektory do ČR. Od roku 1992 přijeli na pozvání STD do ČR tito zahraniční pedagogové dramatické výchovy: z Velké Británie např. Jonothan Neelands, Judith Ackroydová, Warwick Dobson, Tony Goode, David Davis, Cecily O´Neillová, Francis Prendiville, John Somers, Steve Birch, Allan Owens..., z Rakouska - Erich Hofbauer, z Německa - Helmut Köpping, z Ugandy - Frank Katoola... Na počátku 90. let se STD obrátilo na Divadelní fakultu AMU s požadavkem vytvořit podmínky pro vznik specializovaného vysokoškolského pracoviště. Katedra výchovné dramatiky DAMU byla založena k 1. 1. 1992. V polovině 90. let založilo STD tradici týdenních celostátních dílen školní dramatické výchovy, které od roku 1995 pořádá každoročně v září v Jičíně pod názvem Dramatická výchova ve škole. Na této dílně se sjíždí kolem stovky učitelů a studentů z celé České republiky (někdy i ze Slovenska a z dalších zemí). V souvislosti se vstupem dramatické výchovy do škol (zavedení volitelného předmětu literárně dramatická výchova na 2. stupni ZŠ, dramatická výchova jako samostatný předmět i jako metoda v Obecné a pak i Občanské škole) začalo STD od počátku 90. let pravidelně pořádat dlouhodobé kurzy pro učitele z praxe (viz článek v Tvořivé dramatice 2002/3), vedené kvalitními a zkušenými lektory, které se každý rok konají v Praze, v některým letech souběžně i na jiných místech ČR podle zájmu a potřeb regionů. V roce 1998 připravilo STD kurz dramatické výchovy pro ředitele základních škol a ve školním roce 2001-2002 kurz pro inspektory.